Hotărârea nr. 564/2019

Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov profesorului scriitor - domnul Popescu Ion Topolog.

HOTĂRÂREA Nr. 564

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov profesorului scriitor - domnul Popescu Ion Topolog;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 75.804 din 19.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care s-a propus acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov profesorului scriitor - domnul Popescu Ion Topolog;

Văzând solicitarea Ligii Scriitorilor Români - Filiala Braşov înregistrată sub nr. 69.240 din 29.07.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Brașov de către Liga Scriitorilor Români Filiala Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (13), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” domnului Popescu Ion Topolog în semn de respect şi recunoştinţă pentru aportul adus literaturii și culturii brașovene, pentru operele sale care sunt emblematice și pentru întreaga sa activitate culturală.  

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Relații Externe, Cultură și Evenimente - Biroul Relații Externe, Turism și Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.