Hotărârea nr. 563/2019

Aprobarea Statutului Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 563

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Statutului Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 75.843 din 19.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care s-a propus aprobarea Statutului Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 104 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. a), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Statutul Municipiului Braşov, prezentat în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Biroul Relații Externe, Turism și Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.