Hotărârea nr. 562/2019

Aprobarea profilului consiliului de administraţie şi profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 562

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: aprobarea profilului consiliului de administraţie şi profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 74.657 din 13.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanță Corporativă, prin care s-a propus aprobarea profilului consiliului de administraţie şi profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

Având în vedere prevederile art. 21, art. 34, lit. a) şi art. 36, alin. (1) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 privind normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139,        alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă profilul consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. conform Anexei 1, parte integrantă  din prezenta hotărâre .

 

 

Art. 2. Se aprobă profilul candidatului pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Compartimentul de Guvernanţă Corporativă, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.