Hotărârea nr. 561/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 481/2002 pentru aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietatea privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 561

din data de  30  august  2019

 

Privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 481/2002 pentru aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietatea  privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.207 din 19 august 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care s-a propus modificarea Anexei la H.C.L.                    nr. 481/2002 pentru aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietatea  privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L.;

Văzând adresa nr. 71072/2019/VI - C a Direcţiei Arhitect Şef din cadrul Primăriei Municipiului Braşov înregistrată la S.C. RIAL S.R.L. sub nr. 5.133/08.08.2019 prin care se solicită întreprinderea demersurilor necesare radierii, din lista spaţiilor ce urmează a fi valorificate conform prevederilor Legii  nr. 550/2002, a imobilului SAD situat în Braşov, str. Lungă nr. 88, județul Braşov;

Constatând că imobilul mai sus menţionat se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L. conform prevederilor H.C.L. nr. 241/2005, anexa 2, poziţia 984;

Având în vedere prevederile art. 1, 5 şi 6 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român sau a unităţilor administrativ teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154,       alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

Art. 1. Se modifică Anexa la H.C.L. nr. 481/2002 privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietatea privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL  S.R.L., în sensul radierii spaţiului SAD situat în Braşov, str. Lungă nr. 88, județul Braşov.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 481/2002, republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 3. H.C.L. nr. 481/2002 privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietatea privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L., astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  481 din data de  2  decembrie  2002

Republicată conform H.C.L. nr. 141/2003; 11/2004; 44/2004; 233/2004; 308/2004; 576/2005; 253/2006, 568/2006; 955/2006; 381/2007; 1041/2007; 278/2008; 584/2008, 735/2008; 1010/2008; 370/2009; 372/2010;.570/2010, 381/2012; 228/2015; 190/2016; 391/2017; 445/2017; 114/2018; 467/2018 şi conform H.C.L. nr. 561 din data de 30 august 2019

 

 

 

 

 

Obiect: aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 2 decembrie 2002;

Analizând referatul nr. ad. 30.009 din 2 decembrie 2002 al S.C. RIAL S.R.L., privind propunerea de aprobare a listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea acesteia;

Văzând adresa nr. 71072/2019/VI - C a Direcţiei Arhitect Şef din cadrul Primăriei Municipiului Braşov înregistrată la S.C. Rial S.R.L. sub nr. 5.133/08.08.2019 prin care se solicită întreprinderea demersurilor necesare radierii, din lista spaţiilor ce urmează a fi valorificate conform prevederilor Legii  nr. 550/2002, a imobilului SAD situat în Braşov, str. Lungă nr. 88, județul Braşov;

Constatând că imobilul mai sus menţionat se află în administrarea S.C. Rial S.R.L. conform prevederilor H.C.L. nr. 241/2005, anexa 2, poziţia 984;

Având în vedere prevederile art. 1, 5 şi 6 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român sau a unităţilor administrativ teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154,       alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă lista spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L. şi care vor fi vândute în temeiul prevederilor Legii nr. 550/2002, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. A.G.A. S.C. RIAL S.R.L. va proceda la reducerea corespunzătoare a capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. Braşov.

 

Art. 3. Pentru activitatea desfăşurată în legătură cu vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea privată a statului şi administrarea societăţilor comerciale sau regiilor autonome din subordinea Consiliului Local, membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, constituită prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov vor primi o indemnizaţie lunară brută echivalentă cu salariul minim pe economie, stabilit conform prevederilor legale în vigoare, valabil la data efectuării plăţii. 

 

Art. 4. Conducerea S.C. RIAL S.R.L. şi Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.