Hotărârea nr. 560/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reamenajare spațiu șerpi”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 560

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reamenajare spațiu șerpi;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând, Referatul de aprobare al Primarului Municipiului  Braşov, înregistrat cu                  nr. 2.632 din 19.08.2019, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Grădinii Zoologice Brașov, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reamenajare spațiu șerpi;

Văzând studiul de fezabilitate a lucrărilor privind ,,Reamenajare spațiu șerpi”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reamenajare spațiu șerpi, astfel :

Valoarea totală: - 1.966,006 mii lei cu TVA inclus

din care C + M: - 1.386,640 mii  lei

Realizarea a 13 terarii

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Grădina Zoologică Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.