Hotărârea nr. 559/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reamenajare spațiu mistreți”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 559

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Reamenajare spațiu mistreți;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând, Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2629/19.08.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Grădinii Zoologice Braşov, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reamenajare spațiu mistreți”;

Văzând studiul de fezabilitate a lucrărilor privind ,,Reamenajare spațiu mistreți”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările  ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reamenajare spațiu mistreți, astfel:

- Valoarea totală: - 1.217,386 mii lei cu TVA inclus

- din care C + M: -    922,167 mii lei

- Suprafața zonei amenajată pentru mistreți 2260 m.p.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Grădina Zoologică Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.