Hotărârea nr. 558/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Consolidare Adăpost păsări exotice”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 558

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Consolidare Adăpost păsări exotice”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând, Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Braşov, înregistrat cu                   nr. 2.626 din 19.08.2019, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Grădinii Zoologice Braşov, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Consolidare Adăpost păsări exotice”;

Văzând Nota conceptuală privind obiectivul de investiţii Consolidare Adăpost păsări exotice;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență   nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Consolidare adăpost păsări exotice, astfel:

- Valoarea totală: - 2827,622 mii lei cu TVA inclus

- din care C + M: - 2324,362 mii lei

Durata estimativă: 12 luni

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Grădina Zoologică Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.