Hotărârea nr. 557/2019

Stabilirea condițiilor, criteriilor și procedura pentru fiecare categorie de participanți la activitățile sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.09.2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 557

din data de  30  august  2019

 

 

Privind: stabilirea condițiilor, criteriilor și procedura pentru fiecare categorie de participanți la activitățile sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.09.2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 664 din 14 august 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care s-a propus stabilirea condițiilor, criteriilor și procedura pentru fiecare categorie de participanți la activitățile sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.09.2019;

Având în vedere prevederile art. 47, alin. (4) - (7) din Hotărârea Guvernului, nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, coroborată cu art. 67^1, alin. (1),                alin. (1^1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7) lit. f),   art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Începând cu data de 01.09.2019, se aprobă criteriile, condițiile și procedura pentru fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la activitățile sportive, conform Legii        nr. 69/2000 educației fizice și sportului coroborată cu prevederile H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportive, pentru persoanele care vor încheia contracte de activitate sportivă cu Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Valoarea contractelor de activitate sportive vor fi stabilite în baza unui punctaj conform grilei prevăzute în anexă şi se determină prin produsul dintre câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și suma punctelor obținute în baza criteriilor prevăzute la alin. (5), lit. a) și lit. b) din H.G. nr. 1447/2007.

 

Art. 3. Plata participanților la activitatea sportivă se va stabili potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât împreună cu alte categorii de cheltuieli necesare desfășurării activității sportive, indemnizații sportive, premii, prime, burse să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli pentru participanții la activitatea sportivă, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor ce revin instituției, potrivit legii.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.