Hotărârea nr. 556/2019

Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.09.2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 556

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.09.2019;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 664 din 14 august 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care   s-a propus stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.09.2019;

Având în vedere art. 11 și art. 38, alin (3), lit. e) din Legea - cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Începând cu data de 01.09.2019, se aprobă salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor ce revin instituției, potrivit legii.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.