Hotărârea nr. 554/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 580/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 554

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 580/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 64.444 din 14.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială Braşov, prin care s-a propus modificarea Anexei la H.C.L. nr. 580/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 42, alin. (1) şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 21, alin. (1) din anexa la H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G.                 nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m.p.) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome; ale H.C.L.                 nr. 510/2004 privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale şi verificarea condiţiilor de eligibilitate pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Anexa la H.C.L. nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov, rămân neschimbate.

 

Art. 3. H.C.L. nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 580  din data de  3  octombrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 554 din data de 30 august 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 3 octombrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 81.588/2018, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 42, alin. (1) şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 21, alin. (1) din anexa la H.G.                              nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei            nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m.p.) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome; ale H.C.L. nr. 510/2004 privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale şi verificarea condiţiilor de eligibilitate pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.