Hotărârea nr. 553/2019

Modificarea H.C.L. nr. 763/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice.

 

HOTĂRÂREA Nr. 553

din data de  30  august  2019

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 763/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 64.450 din 14.08.2019, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 763/ 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice;

Având în vedere prevederile art. 35, alin. (2), art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 42, alin. (1), lit. a), art. 101, alin. (2), lit b) şi art. 102, alin (1), alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1), art. 2, art. 3, lit. a) - e), art. 7, alin. (1), lit. b), art. 24, alin. (1), alin. (2) și art. 25, alin. (5), lit. a) din Legea               nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 5, alin. (1), alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei nr. 1 - Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare; ale H.G. nr. 978/ 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; ale anexei nr. 3 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, care prevede la Anexa 1- Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice; ale H.C.L. nr. 38/2015 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice din instituție publică cu personalitate juridică în serviciu în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică H.C.L. nr. 763/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

…   //   …

 

-   02  -

 

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 763/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice, rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. H.C.L. nr. 763/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 763  din data de  21  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 553 din data de 30 august 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 110.548/2018, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice;

Având în vedere art. 35, alin. (2), art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 42, alin. (1), lit. a), art. 101,            alin. (2) şi art. 102, alin. (1), alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 1, alin. (1), art. 2, art. 3, lit. a) - e), art. 7, alin. (1), lit. b), art. 24, alin. (1), alin. (2) şi art. 25, alin. (5), lit. a) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; art. 5, alin. (1), alin. (2), alin. (3) din Legea            nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare; art. 36, alin. (2), lit. d), alin. 6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa nr. 1 - Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare; H.G. nr. 978/ 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, care prevede la Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice; H.C.L. nr. 38/2015 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice din instituţie publică cu personalitate juridică în serviciu în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2019, se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Începând cu data de 01.01.2019 Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice, republicată, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.