Hotărârea nr. 551/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție ,,Schimbare de destinație din punct termic PT4 situat în Municipiul Brașov str. Dobrogea nr. 58 în Centrul de Asistență Comunitară, refuncționalizarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului”.

  

HOTĂRÂREA Nr. 551

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție ,,Schimbare de destinație din punct termic PT4 situat în Municipiul Brașov   str. Dobrogea nr. 58 în Centrul de Asistență Comunitară, refuncționalizarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 64.377/14.08.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție ,,Schimbare de destinație din punct termic PT4 situat în Municipiul Brașov                 str. Dobrogea nr. 58 în Centrul de Asistență Comunitară, refuncționalizarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului”;

Văzând nota conceptuală şi tema de proiectare privind obiectivul de investiţie ,,Schimbare de destinație din punct termic PT4 situat în Municipiul Brașov str. Dobrogea nr. 58 în Centrul de Asistență Comunitară, refuncționalizarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului”;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții din fonduri publice; ale art.44, alin. (1) din Legea                nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 30,            alin. (3), lit. b), art. 73, alin. (1), (2), (3) şi art. 88 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 2, lit. f), art. 8, alin. (3) și art. 10, alin. (2) din Anexa 2 a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 51, alin. (1), alin. (3), alin. (6) și alin. (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.L. nr. 689/2017 privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială Brașov a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Brașov, republicată, prin care s-a transmis dreptul de administrare către Direcția de Asistență Socială Brașov, asupra imobilului situat în Municipiul Brașov str. Dobrogea nr. 58;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție ”Schimbare de destinație din punct termic PT4 situat în Municipiul Brașov              str. Dobrogea nr. 58 în Centrul de Asistență Comunitară, Refuncționalizarea, Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Obiectivului”, după cum urmează:

 

…  //   …

 

-  02   -

 

 

Total lei inclusiv TVA: - 4.815.264,41 lei  

Valoare lei fără TVA: - 4.050.804,03 lei, TVA: 764.460,38 lei

Total Euro inclusiv TVA: - 1.018.500,02 euro

Valoare Euro fără TVA: - 856.805,29 euro, TVA: 161.694,73 Euro

Valoare C + M lei inclusiv TVA: - 3.118.935,25 lei

Valoare C + M Euro inclusiv TVA: - 659.701,18 euro, TVA:105.330,44 Euro

Regim de înălțime P + E

Suprafața construită desfășurată: 730,93 m.p.

Termen de realizare 24 luni

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția de Asistență Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.