Hotărârea nr. 550/2019

Aprobarea sustenabilității proiectului “Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 550

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: aprobarea sustenabilității proiectului “Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili”;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 64.461 din 14.08.2019, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al  Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care s-a propus aprobarea sustenabilității proiectului “Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili”;

Văzând adresa nr. 752/30.07.2019 transmisă de UNICEF România și Cererea de finanțare înregistrată la Direcția de Asistență Socială Brașov cu nr. 64.454/14.08.2019;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. (3), lit. j) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 3, alin. (2), lit j), Anexa nr. 2, regulament-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 129, alin. (2), lit. e) și alin. (9), lit. a) din O.U.G.               nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ale H.C.L. nr. 69/2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Braşov pentru perioada 2019-2023; ale H.C.L. nr. 70/2019 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din Bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov, pentru anul 2019 și ale H.C.L. nr. 247/2019 privind aprobarea participării Municipiului Brașov la proiectul “Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în Municipiul Brașov”, în colaborare cu UNICEF România;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov; În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art. 1. Se aprobă sustenabilitatea proiectului “Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili”, din bugetul Municipiului Brașov, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea acestuia, care a avut titlul de lucru inițial “Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate - model 2.0”.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.