Hotărârea nr. 549/2019

Aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 549

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 64.158 din 13.08.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Braşov, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 2, alin. (1), lit. a - d și ale          art. 2, alin. (2) și alin. (3), cap. II, art. 5, alin. (1) şi alin. (2), art. 5^1, alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 6, alin. (1), lit. a - d, art. 7^2, art. 9, alin. (2), art. 10, alin. (1), art. 11, alin. (1), art. 17, cap. I din Anexa la H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; ale            art. 12, alin. (1) și (3) din Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.L nr. 69/2019 privind Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Braşov pentru perioada 2019 - 2023;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă RĂ Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. La intrarea în vigoare a prezentei, își încetează aplicabilitatea H.C.L nr. 461/2016, republicată, privind aprobarea Metodologiei de acordare a subvențiilor de la bugetul local pentru asociațiile/fundațiile/cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, care înființează și administrează unități de asistență socială care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Brașov.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția de Asistență Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.