Hotărârea nr. 548/2019

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, în vederea acordării de subvenții de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998.

 

HOTĂRÂREA Nr. 548

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, în vederea acordării de subvenții de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 64.080/13.08.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Braşov, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, în vederea acordării de subvenții de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială și art. 5, alin. (1) și alin. (2); art. 6, alin (1), lit. a - d; art. 7, alin. (1), art. 7^1, alin. (1) din Cap. III din Anexa la H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.L. nr. 468/2013, republicată privind aprobarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care solicită acordarea de subvenții de la bugetul local pentru înființarea și administrarea de unități de asistență socială în Municipiul Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, în vederea acordării de subvenții de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. La intrarea în vigoare a prezentei, își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 464/2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care solicită acordarea de subvenții de la bugetul local pentru înființarea și administrarea de unități de asistență socială care se adresează persoanelor cu domiciliul în Municipiul Brașov.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția de Asistență Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.