Hotărârea nr. 547/2019

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 547

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 63.835 din 12.08.2019, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator,

Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Braşov, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”;

Având în vedere prevederile art. 79, alin. (1) și alin. (2), art. 83, alin. (1) și alin. (2) din Legea    nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 5, alin. (1) - (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Anexei 2 la nomenclator din H.G.           nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1) și alin. (2), art. 3^4, alin. (1), art. 3^6 alin. (1), lit. a), art. 25 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale anexei nr. 6 din Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; ale H.C.L. nr. 120/2018 privind înfiinţarea Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. Începând cu data de 01.09.2019 se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Începând cu data de 01.09.2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare a Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu ”Sfântul Nicolae”, își încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.