Hotărârea nr. 546/2019

Aprobarea participării Municipiului Brașov la proiectul “România crește cu tine - Educația timpurie, o investiție în viitor”, precum și încheierea unui acord de parteneriat cu Asociatia Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională (CEDP).

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 546

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: aprobarea participării Municipiului Brașov la proiectul România crește cu tine - Educația timpurie, o investiție în viitor”, precum și încheierea unui acord de parteneriat cu Asociatia Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională (CEDP);

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019,

Analizând Referatul de aprobare nr. 10.419 din data de 19 august 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, prin care s-a propus aprobarea participării Municipiului Brașov la proiectul România crește cu tine - Educația timpurie, o investiție în viitor”, precum și încheierea unui acord de parteneriat cu Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională (CEDP);

  Având în vedere prevederile art. 20, alin. (1), lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (7), lit. a), alin. (9),  lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1),              lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Brașov la proiectul “România crește cu tine - Educația timpurie, o investiție în viitor”, implementat de Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, împreună cu Asociația Internațională Step by Step, Reprezentanța UNICEF în România și Ministerul Educației Naționale.

 

Art. 2. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Brașov și Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională.

 

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Brașov, domnul George Scripcaru, să semneze documentele proiectului.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin intermediul compartimentelor de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.