Hotărârea nr. 532/2019

Modificarea H.C.L. nr. 462/31.07.2019 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 532

din data de  30  august  2019

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 462/31.07.2019 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 435.601 din data de 23.08.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Fiscale Brașov, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 462/31.07.2019 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 489, alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare şi ale punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139. alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 462/31.07.2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se modifică Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 462/31.07.2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. H.C.L. nr. 462/2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 462  din data de  31  iulie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 532 din 30 august 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul comun de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov şi al Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu             nr. 66.912/2019, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite;

Având în vedere prevederile art. 489, alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare şi ale punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139. alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul - cadru privind majorarea cu până la 500 % a impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă criteriile de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Fiscală Braşov şi Direcţia Arhitect Şef vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.