Hotărârea nr. 531/2019

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 531

din data de  30  august  2019

 

Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2019;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 74.116 din 12 august 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care s-a propus aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2019;

Având în vedere prevederile art. 49, alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2019 în sumă de 339.421.000 lei plan şi 355.350.438 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 515.006.280 lei plan şi 265.029.194 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 327.409.380 lei plan şi 309.100.948 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 341.409.380 lei plan şi 227.719.657 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 12.011.620 lei plan şi 46.249.490 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 173.596.900 lei plan şi 37.309.537 lei plăţi.

(2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 1.1. - 1.3. pentru venituri, anexa nr. 1.4. - 1.6. pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 30.06.2019 în sumă de 114.267.280 lei plan şi 103.156.819 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 130.531.270 lei plan şi 86.295.547 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 90.162.380 lei plan şi 94.908.743 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 105.846.000 lei plan şi 81.050.817 lei plăţi.

 

…  //   …

 

-  02   -

 

 

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 24.104.900 lei plan şi 8.248.076 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 24.685.270 lei plan şi 5.244.730 lei plăţi.

 

(2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate se regăseşte în anexele nr. 2.1. - 2.3. pentru venituri, anexa nr. 2.4. - 2.6. pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 30.06.2019 în sumă de 125.000 lei plan şi 52.934 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 125.000 lei plan şi 28.888 lei plăţi - pe partea de cheltuieli,

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 125.000 lei plan şi 52.934 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 125.000 lei plan şi 28.888 lei plăţi.

 

(2) Detalierea bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate se regăseşte în anexa nr. 3.1 pentru venituri , anexa 3.2. pentru cheltuieli.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică, Serviciul Buget - C.F.P. va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.