Hotărârea nr. 530/2019

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - august 2019 -

 

HOTĂRÂREA Nr. 530

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - august 2019 -

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 77.551 din 23.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - august 2019;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 4, lit. b), art. 5, alin. (3), (6), (7) și art. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/15.03.2019; ale art. 20, alin. (1), lit. c) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019; ale TITLUL IX Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; ale Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139,        alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2019, în sumă de 623.495,63 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 953.197,58 mii lei credite de angajament și în sumă de 920.686,93 mii lei credite bugetare, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 564.735,70 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 578.735,70 mii lei credite bugetare.

Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 3/28.01.2019, republicată, privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019, este de 14.000 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

 

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 58.759,93 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 953.197,58 mii lei credite de angajament și în sumă de 341.951,23 mii lei credite bugetare. 

Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 3/28.01.2019, republicată, este de 283.191,30 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

…  //   …

 

 

-  02  -

 

 

Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, pe anul 2019, în sumă de 190.883,29 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 59.234,03 mii lei credite de angajament și în sumă de 207.147,28 mii lei credite bugetare, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 155.126,39 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 160.810,01 mii lei credite bugetare.

Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 4/28.01.2019, republicată, privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2019 din bugetul Municipiului Braşov, este de 5.683,62 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 35.756,90 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 59.234,03 mii lei credite de angajament și în sumă de 46.337,27 mii lei credite bugetare. 

Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 4/28.01.2019, republicată, este de 10.580,37 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 292/17.04.2019.

 

Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2019, astfel:

Municipiul Braşov - anexa nr. 3.01. - 3.02.

Direcţia Fiscală Braşov - anexa nr. 4

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov - anexa nr. 5

Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov - anexa nr. 6

Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov - anexa nr. 7

Opera Braşov - anexa nr. 8

Filarmonica Braşov - anexa nr. 9

Teatrul pentru copii “Arlechino” Braşov - anexa nr. 10

Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov - anexa nr. 11

Direcţia de Asistență Socială Braşov - anexa nr. 12

Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov - anexa nr. 13

Grădina Zoologică Braşov - anexa nr. 14

Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov - anexa nr. 15

Serviciul Public Local de Termoficare Braşov - anexa nr.16

Serviciul Public Local Salvamont Agrement şi Parking Braşov  - anexa nr. 17.01. - 17.03.

Centrul Județean de Excelenţă Braşov - anexa nr. 18

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Braşov - anexa nr. 19

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Braşov - anexa nr. 20

Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 Braşov - anexa nr. 21

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 Braşov - anexa nr. 22

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 “Căsuţa Bucuriei” Braşov - anexa nr. 23

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14 Braşov - anexa nr. 24

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Braşov - anexa nr. 25

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 25 Braşov - anexa nr. 26

Şcoala Gimnazială nr. 6 “Iacob Mureşianu” Braşov - anexa nr. 27

Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov - anexa nr. 28

Şcoala Gimnazială nr. 14 “Sfântul Bartolomeu” Braşov - anexa nr. 29.01. - 29.02.

 

…  //   …

 

-  03  -

 

 

Colegiul Naţional Dr. Ioan Meşotă Braşov - anexa nr. 30

Colegiul de Ştiinţe Grigore Antipa” Braşov - anexa nr. 31

Colegiul Nicolae Titulescu” Braşov - anexa nr. 32.01. - 32.02.

Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - anexa nr. 33.01. - 33.02.

Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Braşov - anexa nr. 34

Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleţ” Braşov - anexa nr. 35

Liceul Vocaţional de Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch Braşov - anexa nr. 36

Liceul Vocaţional de Muzică “Tudor Ciortea” Braşov - anexa nr. 37

Liceul Teoretic Johanes Honterus” Braşov - anexa nr. 38

 

 

Art. 5. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor nr. 39.01. - 39.06., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 6. Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov conform anexei nr. 40, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.