Hotărârea nr. 529/2019

Modificarea H.C.L. nr. 274/23.06.2016, republicată, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 529

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 274/23.06.2016, republicată, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 77.627 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Brașov, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 274/23.06.2016, republicată, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

Văzând cererile înregistrate la Primăria Municipiului Brasov sub nr. 65.932 din 17 iulie 2019 şi sub nr. 71.017 din 02 august 2019, prin care domnul consilier local Chifu Sergiu Marian şi domnul consilier local Radu Iov Constantin, au solicitat încetarea mandatului de consilier local ales pe listele Partidului Naţional Liberal în cadrul alegerilor din 5 iunie 2016, precum şi adresele prin care Partidul Naţional Liberal confirmă faptul că doamna Diaconu Pamela-Maria şi domnul Vieriu Costel sunt membri ai PNL, au participat la alegerile locale din 5 iunie 2016 pe lista PNL Braşov, se regăsesc la poziţia nr. 13 şi nr. 17 pe listele electorale suplimentare şi a propus validarea mandatelor de consilieri locali în Consiliului Local al Municipiului Braşov pe locurile rămase vacante;

Având în vedere prevederile art. 124, art. 125 şi art. 141 din Ordonanta de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ

În conformitate cu avizul Comisiei de specialitate nr.  5 a Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov ia act de demisia domnului Chifu Sergiu Marian din funcţia de consilier local şi pe cale de consecinţă de vacantarea funcţiei de membru al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 2. Consiliul Local al Municipiului Braşov ia act de demisia domnului Radu Iov Constantin din funcţia de consilier local şi pe cale de consecinţă de vacantarea funcţiilor de membru al Comisiei de specialitate nr. 3 şi membru al Comisiei de specialitate nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 3. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 274 din 23 iunie 2016, republicată, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 274 din 23 iunie 2016, republicată, prin care s-au aprobat numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

                                                                                                            

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 274 din data de  23  iunie  2016

Republicată conform H.C.L. nr. 280/2016; H.C.L. nr. 6/2017; H.C.L. nr. 208/2017; H.C.L.             nr. 443/2017; H.C.L. nr. 514/2017; H.C.L. nr. 616/2017; H.C.L. nr. 109/2018; H.C.L.         nr. 340/2018; H.C.L. nr. 1/2019 şi conform H.C.L. nr.  529 din 30 august 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în prima şedinţă la data de 23 iunie 2016;

Având în vedere propunerile privind numărul comisiilor, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, ţinând cont de pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile consilierilor locali;

Având în vedere prevederile art. 124, art. 125 şi art. 141 din Ordonanța de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ

În conformitate cu avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (1), și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic. Se aleg pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Braşov un număr de 7 comisii de specialitate, pe domenii de activitate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                                    

 

 

 

 

 

 ANEXA

 

               la Hotărârea Consiliului Local nr. 274 din 23 iunie 2016, republicată conform H.C.L. nr. 280/2016, H.C.L. nr. 6/2017, H.C.L. nr. 208/2017, H.C.L. nr. 443/2017; H.C.L.  nr. 514/2017; H.C.L. nr. 616/2017, H.C.L. nr. 109/2018; H.C.L. nr. 340/2018; H.C.L.         nr. 1/2019 şi conform H.C.L. nr. 529 din data de 30 august 2019

 

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE

 

 

 

 

COMISIA 1

Comisia pentru  buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov.

 

1. Ţop-Ferghete Floriana-Carmen - preşedinte

2.  Bunghiuz Marius Ştefan - secretar

3. Mara Iulian - membru

4. Bădulescu Sebastian-Gabriel - membru

5. Comşa Marius - membru

 

 

COMISIA 2

Comisia  pentru  organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător.

 

1. Achim Gheorghe Silviu - preşedinte

2. Rusu Sebastian-Mihai  - secretar

3. Neacşu Alexandru - membru

4. Diaconu Pamela Maria - membru

5. Barabas Laszlo - membru

 

 

COMISIA 3

Comisia pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont, evidenţa persoanelor.

 

1. Cojocea Roxana - preşedinte

2. Vieriu Costel - secretar

3. Chicuş Constantin Alexandru - membru

4. Duţu Tudor-Alexandru - membru

5. Bogdan Mircea - membru

 

 

 

 

…  //  …

 

 

 

-  02  -

 

 

COMISIA 4

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social - culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială.

1. Toro Tamaş - preşedinte

2. Rusu Sebastian-Mihai - secretar

3. Ciovică Octavian-Eugen - membru

4. Bădulescu Sebastian-Gabriel - membru

5. Urse Gabriela - membru

 

 

       COMISIA 5

Comisia juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

1. Oprică Florentin-Adrian - preşedinte

2. Durbacă Alexandrina - Adina - secretar

3. Cojocea Roxana - membru

4. Ungar Arnold - membru

5. Tărăbuţă Dumitru - membru

 

 

      COMISIA 6

Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate publică.

 

1. Bunghiuz Marius Ştefan - preşedinte

2. Mara Iulian - secretar

3. Vieriu Costel       - membru

4. Ciovică Octavian-Eugen - membru

5. Macedonschi Cristian - membru

 

 

    COMISIA 7

Comisia de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare intercomunitară.

 

1. Şovăială Şerban - preşedinte

2. Crivineanu Alexandra-Ioana - secretar

3. Neacşu Alexandru - membru

4. Mihai Costel - membru

5. Donosă Adina - membru