Hotărârea nr. 528/2019

Validarea mandatului de consilier local al domnului Vieriu Costel.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 528

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: validarea mandatului de consilier local al domnului Vieriu Costel;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 77.391 din 22.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Brașov, precum și procesul-verbal al comisiei de validare constituită în baza H.C.L. nr. 286/2016, republicată, prin care se propune validarea mandatului de consilier local al doamnei Vieriu Costel;

Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brasov sub nr. 71.017 din 02 august 2019, prin care domnul Radu Iov Constantin și-a dat demisia, Consiliul Local al Municipiului Braşov a constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al acestuia şi a declarat vacant locul deţinut, precum şi adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 77.391 din data de 22.08.2019, prin care P.N.L. Braşov confirmă faptul că domnul Vieriu Costel este membru al Partidului Naţional Braşov, a participat la alegerile locale din 5 iunie 2016, pe lista P.N.L. Braşov, se regăseşte la poziţia nr. 17 pe listele electorale suplimentare şi propune validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 602 din Ordonanța de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

În conformitate cu avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Braşov al domnului Vieriu Costel.

 

 

Art. 2. Domnul Vieriu Costel intră în exerciţiul mandatului de consilier local după depunerea jurământului.