Hotărârea nr. 527/2019

Validarea mandatului de consilier local al doamnei Diaconu Pamela - Maria.

HOTĂRÂREA Nr. 527

din data de  30  august  2019

 

 

 

 

Privind: validarea mandatului de consilier local al doamnei Diaconu Pamela - Maria;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 77.383 din 22.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Brașov, precum și procesul-verbal al comisiei de validare constituită în baza H.C.L. nr. 286/2016, republicată, prin care se propune validarea mandatului de consilier local al doamnei Diaconu Pamela-Maria;

Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brasov sub nr. 65.932 din 17 iulie 2019, prin care domnul Chifu Sergiu Marian și-a dat demisia, Consiliul Local al Municipiului Braşov a constatat încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al acestuia şi a declarat vacant locul deţinut, precum şi adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 77.383 din data de 22.08.2019, prin care P.N.L. Braşov confirmă faptul că doamna Diaconu Pamela - Maria este membru al Partidului Naţional Braşov, a participat la alegerile locale din 5 iunie 2016, pe lista P.N.L. Braşov, se regăseşte la poziţia     nr. 13 pe listele electorale suplimentare şi propune validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Braşov:

Având în vedere prevederile art. 602 din Ordonanța de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

În conformitate cu avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Braşov al doamnei Diaconu Pamela - Maria.

 

 

Art. 2. Doamna Diaconu Pamela - Maria intră în exerciţiul mandatului de consilier local după depunerea jurământului.