Hotărârea nr. 526/2019

Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului RADU IOV CONSTANTIN, ca urmare a demisiei.

HOTĂRÂREA Nr. 526

din data de  30  august  2019

 

 

 

Privind: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului RADU IOV CONSTANTIN, ca urmare a demisiei;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30 august 2019;

Analizând, Referatul de constatare nr. 71.017 din 05.08.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator; 

Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Brașov privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Radu Iov Constantin și declararea ca vacant a locului de consilier local deținut de acesta;

Văzând şi adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 71.017 din data de 02 august 2019, prin care domnul RADU IOV CONSTANTIN, solicită încetarea de drept a mandatului de consilier local;

În conformitate cu avizul Comisiei de specialitate nr.  5 a Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (1), art. 204, alin. (2), lit. a),           alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (17) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului RADU IOV CONSTANTIN, ca urmare a demisiei.

 

 

Art. 2. Consiliul Local al Municipiului Braşov declară vacant locul de consilier local ocupat de domnul RADU IOV  CONSTANTIN.