Hotărârea nr. 523/2019

Modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 880/21.12.2018 pentru constituirea unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat în Brașov, str. Dealul Morii nr. 6.

 

HOTĂRÂREA Nr. 523

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 880/21.12.2018 pentru constituirea unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat în Brașov, str. Dealul Morii nr. 6;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 66.175/2019, prin care s-a propus completarea H.C.L. nr. 880/2018 privind aprobarea unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat în Brașov, str. Dealul Morii nr. 6;

Având în vedere prevederile art. 755 - 756 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului și modul de întocmire al documentațiilor cadastrale, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),              lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 880 din 21.12.2018 și care va avea următorul conținut:

"Art. 1. Se aprobă constituirea unui drept de servitute de trecere pietonală, cu autovehicole și cu racordurile la toate utilitățile necesare pe imobilul identificat sub                         nr. top. 6068/1 - 6068/2, înscris în C.F. nr. 134374 Brașov, ca fond aservit, în favoarea imobilului înscris în C.F. nr. 139961 Brașov - fond dominant, conform documentațiilor topografice întocmite de expert Marilena Vîlcu, parte integrantă din prezenta."

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 880 din 21.12.2018, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

     

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 880 din data de  21  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 523 din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

 

Privind: constituirea unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat în Braşov, str. Dealul Morii nr. 6;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 107.541/2018, prin care s-a propus aprobarea unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat în Braşov, str. Dealul Morii nr. 6;

Având în vedere prevederile art. 755 - 756 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului și modul de întocmire al documentațiilor cadastrale, republicat, cu modificările și completările ulterioare,;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),             lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă constituirea unui drept de servitute de trecere pietonală, cu autovehicole și cu racordurile la toate utilitățile necesare pe imobilul identificat sub                              nr. top. 6068/1 - 6068/2, înscris în C.F. nr. 134374 Brașov, ca fond aservit, în favoarea imobilului înscris în C.F. nr. 139961 Brașov - fond dominant, conform documentațiilor topografice întocmite de expert Marilena Vîlcu, parte integrantă din prezenta.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.