Hotărârea nr. 522/2019

Revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.

 

HOTĂRÂREA Nr. 522

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 66.673/2019, prin care s-a propus revocarea dreptului de administrare operativă asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea;

Având în vedere prevederile art. 869 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),              art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 108189 Codlea, nr. top. 1191/1/1, înscris la B2, în favoarea I.C.R.A.L. Brașov.

 

Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 108190 Codlea, nr. top. 2178 la B2, în favoarea I.C.R.A.L. Brașov.

 

Art. 3. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 102426 Codlea, nr. top. 1425/2/1/2 la C1, în favoarea I.C.R.A.L. Brașov.

 

Art. 4. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativa înscris în C.F. nr. 108187 Codlea, nr. top. 1580/2 la B4, în favoarea I.C.R.A.L. Brașov.

 

Art. 5. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 106488 Codlea, nr. top. 1213/1/1/1/2 la B2, în favoarea I.C.R.A.L. Brașov.

 

Art. 6. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativa înscris în C.F. nr. 106487 Codlea, nr. top. 1213/1/1/1/1 la B2, în favoarea I.C.R.A.L. Brașov.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar,va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.