Hotărârea nr. 520/2019

Aprobarea schimbului de imobile dintre Municipiul Brașov și S.C. PRIMA HEIGHTS S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 520

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea schimbului de imobile dintre Municipiul Brașov și S.C. PRIMA HEIGHTS S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare și Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 66.100/2019, prin care s-a propus aprobarea schimbului de imobile dintre Municipiul Brașov și S.C. PRIMA HEIGHTS S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 885, 888, 1763, 1764 și 1765, din Codul Civil, ale Legii            nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I. republicat, cu completările și modificările ulterioare;

Luând în considerare amendamentul făcut în plenul ședinței ordinare a Consiliului Local, în sensul că, se va introduce un articol care va avea următorul cuprins: ”Imobilul teren astfel dobândit de Municipiul Brașov va avea ca destinație ”parc, loc de joacă pentru copii”, și care a fost votat cu unanimitate;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 108, alin. (e), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),            art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243,            alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Ioan Popasu f.n., identificat în                C.F. nr. 100508 Brașov, cu nr. cad. 2740, nr. top. 9459/1/2/1/2/24, în suprafață de 645 m.p., conform documentației cadastrale întocmită de exp. Bianca Zamfir, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Brașov a imobilului identificat cu nr. cad. 156063, rezultat în urma dezmembrării.

 

Art. 3. Se aprobă schimbul între terenul situat în Brașov, str. Ștefan Baciu f.n. identificat în C.F. nr. 156152 Brașov, sub nr. cad. 156152, în suprafață de 484 m.p., proprietatea S.C. PRIMA HEIGHTS S.R.L., care va trece în proprietatea Municipiului Brașov și terenul situat în Brașov, str. Ioan Popasu f.n., identificat cu nr. cad. 156063, în suprafață de 201 m.p., proprietatea Municipiului Brașov, care va trece în proprietatea S.C. PRIMA HEIGHTS S.R.L.

 

Art. 4. Consiliul Local al Municipiului Brașov își însușește raportul de evaluare imobile întocmit de expert ANEVAR Trandafir Constantin Adrian, schimbul de terenuri urmând a se efectua fără sultă.

 

Art. 5. Imobilul teren astfel dobândit de Municipiul Brașov, va avea ca destinație ”parc, loc de joacă pentru copii”.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.