Hotărârea nr. 519/2019

Modificarea H.C.L. nr. 862/2018 pentru înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului strada Lânii.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 519

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 862/2018 pentru înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului strada Lânii;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 66.298/2019, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 862/2018 privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada Lânii;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I. republicat, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),              lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2) și art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 862 din 21 decembrie 2018, se modifică și va avea următorul conținut:

,,Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - strada Lânii - identificat ca drum, conform Documentației cadastrale de primă înscriere întocmită de S.C. FUNCIARA S.R.L."

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 862 din 21 decembrie 2018, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                                                                                               

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 862  din data de  21  decembrie 2018

Republicată conform H.C.L. nr. 519 din data de 31 iulie 2019

 

 

 

 

 

Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Lânii;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 107.546/2018, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Lânii;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I. republicat, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),         lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2) și art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - strada Lânii - identificat ca drum, conform Documentației cadastrale de primă înscriere întocmită de S.C. FUNCIARA S.R.L.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.