Hotărârea nr. 516/2019

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Hans Eder.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 516

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Hans Eder;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 66.133/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada Hans Eder;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I. republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),               lit. c) art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243,  alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - strada Hans Eder - identificat ca drum, conform Documentației cadastrale de primă înscriere întocmită de S.C. DORA S.R.L.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.