Hotărârea nr. 513/2019

Reglementarea situației juridice a imobilelor situate în Brașov în care își desfășoară activitatea Liceul J. Honterus.

HOTĂRÂREA Nr. 513

din data de  31  iulie  2019

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilelor situate în Brașov în care își desfășoară activitatea Liceul J. Honterus;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice și de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 66.693/2019, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilelor situate în Brașov, în care își desfășoară activitatea Liceul J. Honterus;

Ținând cont de prevederile art. 703, 704, 708 și 888 din Codul Civil, coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 94/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

Văzând Decizia nr. 1.427 din 11.09.2007, Decizia nr. 1.428 din 11.09.2007 și Decizia           nr. 2.178 din 28.09.2009 a Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri ce au aparținut cultelor religioase din România;

Având în vedere amendamentul Comisiei nr. 5, formulat în cadrul ședinței comisiei de specialitate, în sensul ”finalul articolului 1, se completează cu perioada constituirii dreptului de uzufruct, respectiv 25 de ani și contractul face parte integrantă din hotărâre”, și care a fost votat în unanimitate;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),              lit. c), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Brașov, Contractul de constituire a dreptului de uzufruct, pe o perioadă de 25 de ani, asupra imobilelor situate în Brașov, str. Poarta Schei nr. 39, identificat conform C.F. nr. 117557 Brașov, nr. cad. 117557-C1, nr. cad. 117557 și în str. Curtea Johannes Honterus nr. 3, identificate în C.F. nr. 112736, nr. top. 5227, 5232, în C.F. nr. 112635, nr. top. 5225, 5226 și C.F. nr. 138250, nr. cad. 138250, în favoarea Municipiului Brașov, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.