Hotărârea nr. 51/2019

Modificarea H.C.L. nr. 868/21.12.2018 privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Someşului.

 

HOTĂRÂREA Nr. 51

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 868/21.12.2018 privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Someşului;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 3.597/2019, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 868/21.12.2018 privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului  str. Someşului;

            Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare şi a Ordinului nr. 700/2014 republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),              art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se modifică Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 868 din 21 decembrie 2018 privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Someşului, care va avea următorul conţinut:

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - str. Someşului - identificat sub nr. top. 6749/1/1/1/1/1/1/3/1/1/3/1/1/1/1, din C.F. nr. 146857 Braşov - drum, conform Documentaţiei cadastrale de primă înscriere întocmită de S.C. FUNCIARA S.R.L.”

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 868 din 21 decembrie 2018, astfel modificată, va fi republicată.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  868 din data de 21 decembrie 2018

Republicată conform H.C.L. nr. 51 din 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

 

            Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Someşului;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                21 decembrie 2018;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 109.319/2018, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Someşului;

            Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),                art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - str. Someşului - identificat sub nr. top. 6749/1/1/1/1/1/1/3/1/1/3/1/1/1/1, din C.F. nr. 146857 Braşov - drum, conform Documentaţiei cadastrale de primă înscriere întocmită de S.C. FUNCIARA S.R.L.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.