Hotărârea nr. 509/2019

Aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în Brașov, str. Hărmanului f.n.

HOTĂRÂREA Nr. 509

din data de  31  iulie  2019

 

 

Privind: aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în Brașov, str. Hărmanului f.n.; 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 66.154/2019, prin care s-a propus dezmembrarea imobilului teren situat în Brașov, str. Hărmanului f.n.;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I. republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),             lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243,  alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Hărmanului f.n., înscris în C.F. nr. 138621 Brașov, nr. cad. 138621, conform documentației cadastrale întocmită de S.C. DORA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Hărmanului f.n., înscris în C.F. nr. 139281 Brașov, nr. cad. 139281, conform documentației cadastrale întocmită de S.C. DORA S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.