Hotărârea nr. 508/2019

Aprobarea dezmembrării imobilului situat în Brașov, str. Calea Feldioarei 6A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 508

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea dezmembrării imobilului situat în Brașov, str. Calea Feldioarei 6A; 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare și Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 66.167/2019, prin care s-a propus dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Calea Feldioarei nr. 6 A;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului                   nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului și modul de întocmire al documentațiilor cadastrale, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),              lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Calea Feldioarei nr. 6A, înscris în C.F. nr. 146884 Brașov, nr. cad. 146884, conform documentației cadastrale întocmită de S.C. DORA S.R.L., avizată de O.C.P.I. Brașov sub nr. 41135/19.03.2019, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.