Hotărârea nr. 507/2019

Aprobarea Raportului pe trimestrul II 2019 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 507

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Raportului pe trimestrul II 2019 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 65.648/2019, prin care s-a propus aprobarea Raportului pe trimestrul II 2019 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului ministrului mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi ale Hotărârii guvernului României nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitatea aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului;

Ţinând cont de modelul (macheta) pentru raportarea trimestrială şi anuală a stadiului realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov, transmis de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului (ANPM) prin autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov ;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Raportul pe trimestrul II 2019 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Compartimentul Protecţia Mediului, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.