Hotărârea nr. 506/2019

Îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 141/2019, pentru schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 51, str. Alexandru cel Bun nr. 22, bl. F 6, ap. 3, str. Decebal nr. 15.

HOTĂRÂREA Nr. 506

din data de  31  iulie  2019

 

 

Privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 141/2019, pentru schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 51, str. Alexandru cel Bun nr. 22, bl. F 6, ap. 3,  str. Decebal nr. 15;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 65.213/2019, privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 141/2019, privind, schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 51,            str. Alexandru cel Bun nr. 22, bl. F 6, ap. 3, str. Decebal nr. 15; 

Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 154,             alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă, îndreptarea erorii materiale strecurate în titlu și la Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 28.02.2019, privind schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu, a imobilelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 51,               str. Alexandru cel Bun nr. 22, bl. F 6, ap. 3, str. Decebal nr.15, în sensul că schimbarea destinaţiei din locuinţă în locuinţă de serviciu este pentru imobilul situat în Braşov,                   str. Molidului, nr. 43 A, bl. A, nu pentru imobilul situat, în Braşov, str. Molidului, nr. 43 A, bl. B.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 28.02.2019, cu eroarea materială astfel îndreptată, va fi republicată

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

                                                                                                               

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 141 din data de  28  februarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 506 din data de 31  iulie  2019

 

 

 

 

 

Privind: schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. A, ap. 51, str. Alexandru cel Bun nr. 22, bl. F 6, ap. 3, str. Decebal nr. 15;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 12.150/2019, privind schimbarea destinaţiei de folosinţă a locuinţelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. A, ap. 51, str. Alexandru cel Bun nr. 22, bl. F 6, ap. 3, str. Decebal nr. 15;

Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1), alin. (2),                art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. A, ap. 51; str. Alexandru cel Bun nr. 22, bl. F 6, ap. 3; str. Decebal nr. 15.

 

Art. 2. Atribuirea locuinţelor arătate la Art. 1 se va efectua, cu respectarea prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, şi în condiţiile aprobate prin hotărâre de consiliul local.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.