Hotărârea nr. 505/2019

Modificarea H.C.L. nr. 123/2009, republicată, pentru aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 505

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 123/2009, republicată, pentru aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Șef, înregistrat cu nr. 67.022/2019, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 123/2009, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov;

Având în vedere H.C.L. nr. 123/2009, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov;

Luând în considerare adresa emisă de Breasla Cârciumarilor, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 57.935/2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g),                  art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică art. 14 din Regulamentul de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 123/2009, republicată, şi care va avea următorul cuprins:

Art. 14. Pentru persoanele juridice ce dețin unități de alimentație publică în Centrul Istoric, conform P.U.G al Municipiului Brașov, anexat, delimitat de B-dul Eroilor, str. Dobrogeanu Gherea, canalul Graft, Șirul Beethoven și Aleea Tiberiu Brediceanu, cantitatea minimă de deșeuri ce va face obiectul contractului de salubrizare încheiat cu unul din operatorii autorizați să desfășoare activitatea pe raza municipiului Brașov, se diferențiază după cum urmează:

1. Unități de alimentație publică fără bucătărie

a. până la 40 locuri de servire - cantitate minimă normată de 1 mc gunoi menajer/lună

b. peste 40 locuri de servire - cantitate minimă normată de 3 mc gunoi menajer/lună

2. Unități de alimentație publică cu bucătărie

a. până la 40 locuri de servire - cantitate minimă normată de 3 mc gunoi menajer/lună

b. peste 40 locuri de servire - cantitate minimă normată de 7,5 mc gunoi menajer/lună.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 123/2009, republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2009 republicată, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

                           

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 123 din data de  27 februarie 2009

Republicată conform H.C.L. nr. 691/2011; H.C.L. nr. 682/2017; H.C.L. nr. 506/2018

şi conform H.C.L. nr. 505 din data de 31  iulie  2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în  Municipiul Braşov;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie 2009;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice şi Control Comercial din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 11.506/2009, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiului Braşov;

Luând în considerare adresa emisă de Breasla Cârciumarilor, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 57.935/2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g),                  art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 60/1997, privind modalitatea de desfăşurare a comerţului stradal şi măsuri de ocupare a domeniului public, H.C.L.               nr. 43/1993, privind stabilirea unor zone în care se pot amplasa chioşcuri în municipiul Braşov, H.C.L.                nr. 69/1996, cu privire la reglementarea amplasării chioşcurilor de difuzare a presei în municipiul Braşov, H.C.L. nr. 30/1992, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a comerţului din pieţe, târguri şi alte locuri publice de desfacere, H.C.L. nr. 15/1995, privind aprobarea măsurilor de aplicare a Legii nr. 27/1994.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.