Hotărârea nr. 504/2019

Aprobarea utilizării cu titlu gratuit şi cu prioritate a bazelor sportive - proprietatea Municipiului Braşov şi a sălilor şi terenurilor de sport, amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 504

din data de  31  iulie  2019

 

 

Privind: aprobarea utilizării cu titlu gratuit şi cu prioritate a bazelor sportive - proprietatea Municipiului Braşov şi a sălilor şi terenurilor de sport, amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 65.199/2019, prin care s-a propus aprobarea accesului gratuit a Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov la bazele sportive - proprietatea Municipiului Braşov şi în sălile de sport ale unităţilor de învăţământ în vederea desfăşurării de activităţi sportive;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 199 din 2013, republicată;

Văzând adresa nr. 188/2019 a Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 66.442/2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 106, alin. (1), alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d),                 alin. (6), lit. a), alin. 7, lit. f), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă utilizarea cu titlu gratuit şi cu prioritate a bazelor sportive - proprietatea Municipiului Braşov şi a sălilor şi terenurilor de sport, amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov.

 

Art. 2. Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, va utiliza gratuit şi cu prioritate sălile şi terenurile de sport din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, fără a afecta activităţile organizate, conform programei şcolare.

 

Art. 3. Se revocă art. 4 din H.C.L. nr. 199 din 31 mai 2013, republicată.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 31 mai 2013 pentru aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, astfel completată și renumerotată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

       

HOTĂRÂREA Nr. 199  din data de  31 mai  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 337/2014; H.C.L. nr. 14/2015; H.C.L. nr. 414/2015

şi conform H.C.L. nr. 504 din data de 31  iulie  2019

 

 

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, înregistrate cu nr. 37.536/2013, prin care s-a propus aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

Văzând adresa nr. 188/2019 a Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 66.442/2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 106, alin. (1), alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d),                  alin. (6), lit. a), alin. 7, lit. f), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă tarifele de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Pentru prestările de servicii altele decât cele sportive, preţul acestora va fi stabilit astfel:

a) Evenimente socio-culturale şi de divertisment (concerte, spectacole de dans, teatru) pentru care spectatorii achită biletul de intrare, tariful de utilizare a bazei sportive este de 500 lei/oră la Sala Sporturilor D. P. Colibaşi Braşov şi 700 lei/oră la Patinoarul Olimpic Braşov.

b) pentru celelalte tipuri de evenimente, altele decât cele menţionate la lit. a, tariful de utilizare a bazelor sportive este de 350 lei/oră.

 

Art. 3. (1) Pentru închirierea de spaţii cu altă destinaţie decât cea sportivă, tariful minim de închiriere este de :

a) pentru suprafeţe de 1 - 5 m.p. - 70 lei/m.p./lună.

b) pentru suprafeţe mai mari de 5 m.p. - 17 lei/m.p./lună.

(2) Închirierea spaţiilor se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 

Art. 4. Se aprobă acordarea unei reduceri de 50 % la tarifele de utilizare a bazei sportive „Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibaşi” aparţinând Municipiului Braşov şi aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, pentru echipa de baschet feminin senioare „Olimpia CSU Braşov” aparţinând Clubului Sportiv Ţara Bârsei 2011.

 

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 842 din 17 decembrie 2010, privind aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aparţinând Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, se revocă.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Administrare Infastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.