Hotărârea nr. 503/2019

Încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 62/10.03.2005, modificat și completat prin actele adiționale, încheiat între S.C. Ferkel Farm S.R.L. și Municipiul Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 503

din data de  31  iulie  2019

 

Privind: încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 62/10.03.2005, modificat și completat prin actele adiționale, încheiat între S.C. Ferkel Farm S.R.L. și Municipiul Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 66.519/2019, prin care s-a propus încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 62/10.03.2005, modificat și completat prin acte adiționale, încheiat între S.C. Ferkel Farm S.R.L. și Municipiul Brașov;

Având în vedere punctul 5 din Decizia nr. 7/17.05.2019 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Brașov și Raportul de audit financiar nr. 37224/19.04.2019, încheiate în urma misiunii de audit financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2018, efectuată la Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),             lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 62 din 10.03.2005, așa cum a fost modificat și completat prin acte adiționale, încheiat între S.C. Farkel Farm S.R.L. și Municipiul Brașov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.