Hotărârea nr. 50/2019

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Oltului.

 

HOTĂRÂREA Nr. 50

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Oltului;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 3.591/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Oltului;

            Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),               art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - str. Oltului - identificat conform C.F. nr. 155971 Braşov, nr. top. 6749/1/1/5, conform Documentaţiei cadastrale de actualizare date cu modificare de suprafaţă, întocmită de S.C. FUNCIARA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.