Hotărârea nr. 499/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 53, ap. 2, deţinut de CIOCAN MARIANA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 499

din data de  31  iulie  2019

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 53, ap. 2, deţinut de CIOCAN MARIANA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 65.407/2019, prin care s-a propus neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 53, ap. 2, înscris în C.F. nr. 5010/II - Braşov, (C.F. vechi 29008), casă monument istoric, având cod LMI 2015 poz. 209, cod BV-II-m-B-11353, deţinut de CIOCAN MARIANA;

Luând în considerare adresa petentei CIOCAN MARIANA înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 61.329/2019, prin care se solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 53,     ap. 2;

Văzând adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov nr. 461/35/25.06.2019, din care rezultă că, Statul Român nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului mai sus menţionat;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 196,    alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 53, ap. 2, înscris în                           C.F. nr. 5010/II - Braşov, (C.F. vechi 29008), casă monument istoric, având cod LMI 2015     poz. 209, cod BV-II-m-B-11353, deţinut de CIOCAN MARIANA.

 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.