Hotărârea nr. 493/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 10/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Vasu Ilie-Adrian și Vasu Eugenia-Lia.

 

HOTĂRÂREA Nr. 493

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 10/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Vasu Ilie-Adrian și Vasu Eugenia-Lia;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 64.990/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 10/500 din imobilul situat în Braşov, înscris în                 C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, în suprafață totală de 2.625 m.p., zona str. Bârsei;

Văzând Încheierea de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 86.842 din 06.06.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),               alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Vasu Ilie-Adrian și d-na Vasu Eugenia-Lia au renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 10/500 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, în suprafață totală de 2.625 m.p., zona str. Bârsei.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 10/500 din imobilul situat în Braşov, înscris în                   C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, în suprafață totală de 2.625 m.p., zona str. Bârsei.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.