Hotărârea nr. 491/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 157845 Brașov, nr. cad. 157845.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 491

din data de  31  iulie  2019

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în  C.F. nr. 157845 Brașov, nr. cad. 157845;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 62.784/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157845 Brașov,    nr. cad. 157845, în suprafață de 300 m.p., str. I. C. Brătianu;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 2.903 din 27.05.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),            alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că societatea KRON STUDIO PREMIER S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157845 Brașov, nr. cad. 157845, în suprafață de 300 m.p., str. I. C. Brătianu.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157845 Brașov,                nr. cad. 157845, în suprafață de 300 m.p., str. I. C. Brătianu.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial,  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.