Hotărârea nr. 488/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 157296 Brașov, nr. cad. 157296.

 

HOTĂRÂREA Nr. 488

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în  C.F. nr. 157296 Brașov, nr. cad. 157296;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 62.817/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157296 Brașov   nr. cad. 157296, în suprafață de 67 m.p., str. Calea Feldioarei;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 377 din 24.05.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),  alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că d-na Popa Adriana-Maria şi dl. Popa Radu-Constantin au renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157296 Brașov nr. cad. 157296, în suprafață de 67 m.p., str. Calea Feldioarei.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157296 Brașov nr. cad. 157296, în suprafață de 67 m.p., Calea Feldioarei.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.