Hotărârea nr. 481/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 17563/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 5810/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 17589/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 2965/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, de la Rusu Aurel-Cristian și Rusu Carmen.

 

HOTĂRÂREA Nr. 481

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 17563/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 5810/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 17589/416800 din terenul înscris în  C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 2965/70600 din terenul înscris în C.F.  nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, de la Rusu Aurel-Cristian și Rusu Carmen;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 62.578/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 17563/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4, în suprafață totală de 4.210 m.p., Aleea Adrian Păunescu; cota de 5810/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3, în suprafață totală de 1.431 m.p., Aleea Adrian Păunescu; cota de 17589/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658,            nr. top. 9510/2/4/2/81/2, în suprafață totală de 4.168 m.p., Aleea Adrian Păunescu; cota de 2965/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, în suprafață totală de 706 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 1.189 din 19.02.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),            alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Rusu Aurel-Cristian și d-na Rusu Carmen au renunțat la dreptul de proprietate asupra următoarelor cote din terenuri:

- cota de 17563/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660,                    nr. top. 9510/2/4/2/81/4, în suprafață totală de 4.210 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 5810/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659,          nr. top. 9510/2/4/2/81/3, în suprafață totală de 1.431 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 17589/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658,                nr. top. 9510/2/4/2/81/2, în suprafață totală de 4.168 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 2965/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, în suprafață totală de 706 m.p., Aleea Adrian Păunescu.

…  //   …

 

 

-   02   -

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a următoarelor cote din terenuri:

- cota de 17563/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660,            nr. top. 9510/2/4/2/81/4, în suprafață totală de 4.210 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 5810/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659,               nr. top. 9510/2/4/2/81/3, în suprafață totală de 1.431 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 17589/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658,             nr. top. 9510/2/4/2/81/2, în suprafață totală de 4.168 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 2965/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, în suprafață totală de 706 m.p., Aleea Adrian Păunescu.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.