Hotărârea nr. 479/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1.556/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 109370 Brașov, nr. cad. 109370, nr. top. 10544/8/1/1/20.

HOTĂRÂREA Nr. 479

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1.556/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 109370 Brașov, nr. cad. 109370, nr. top. 10544/8/1/1/20;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 63.176/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1.556/20.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 109370 Brașov, nr. cad. 109370, nr. top. 10544/8/1/1/20, în suprafață totală de 1.503 m.p., str. Ardealului;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 747 din 28.05.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),             alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că dl. Popa Radu-Constantin a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 1.556/20.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 109370 Brașov,                    nr. cad. 109370, nr. top. 10544/8/1/1/20, în suprafață totală de 1.503 m.p., str. Ardealului.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 1.556/20.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în               C.F. nr. 109370 Brașov, nr. cad. 109370, nr. top. 10544/8/1/1/20, în suprafață totală de              1.503 m.p., str. Ardealului.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.