Hotărârea nr. 469/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/15 din terenul înscris în C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502.

 

HOTĂRÂREA Nr. 469

din data de  31  iulie  2019

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/15 din terenul înscris în C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 62.898/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/15 din imobilul situat în Braşov, înscris în   C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502, în suprafață totală de 641 m.p., zona str. Morarului;

Văzând Încheierea de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 62.415 din 22.04.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Jipa Bogdan-Toma și d-na Jipa Iulia au renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 2/15 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502, în suprafață totală de 641 m.p., zona str. Morarului.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 2/15 din imobilul situat în Braşov, înscris în  C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502, în suprafață totală de 641 m.p., zona str. Morarului.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.