Hotărârea nr. 466/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1563/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Manole Sorin - Bogdan.

 

HOTĂRÂREA Nr. 466

din data de  31  iulie  2019

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1563/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a  terenului donat de Manole Sorin - Bogdan;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 63.845/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 114/3.569 din terenul înscris în C.F. nr. 144761 Brașov, nr. cad. 144761, în suprafață totală de 3.569 m.p., str. Nicolae Labiș;

Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1),     lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Manole Sorin-Bogdan, autentificată sub          nr. 1563 din 06.05.2017, de Biroul Individual Notarial Bojan Elena-Luminița, referitoare la cota de 114/3.569 din terenul înscris în C.F. nr. 144761 Brașov, nr. cad. 144761, în suprafață totală de 3.569 m.p., str. Nicolae Labiș.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de Carte funciară a cotei de 114/3.569 din terenul înscris în C.F. nr. 144761 Brașov, nr. cad. 144761, în suprafață totală de 3.569 m.p., str. Nicolae Labiș, conform ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1563 din 06.05.2017, a d-lui Manole Sorin-Bogdan, de Biroul Individual Notarial Bojan Elena-Luminița.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.