Hotărârea nr. 465/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1874/1998 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Ceaușu Vasile și Ceaușu Mariana-Anișoara.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 465

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1874/1998 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Ceaușu Vasile și Ceaușu Mariana-Anișoara;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 62.448/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 32121 Brașov, nr. top. 11192/1/3/2/2/, 11192/2/3/2/2, 11192/3/3/2/2, 11192/4/3/2/2, 11192/5/3/2/2, 11192/6/3/2/2, 11192/7/1/1/3/2/2, 11192/7/2/3/2/2/, 11192/8/3/2/2, 11192/9/3/2/2, în suprafață de 94 m.p., str. Hans Eder;

Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a),              art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Ceaușu Vasile și a d-nei Ceaușu Mariana-Anișoara, autentificată sub nr. 1874 din 27.05.1998, de Biroul Notarilor Publici Asociați Marin Ion și Crintea Claudia, referitoare la terenul înscris în C.F. nr. 32121 Brașov, nr. top. 11192/1/3/2/2/, 11192/2/3/2/2, 11192/3/3/2/2, 11192/4/3/2/2, 11192/5/3/2/2, 11192/6/3/2/2, 11192/7/1/1/3/2/2, 11192/7/2/3/2/2/, 11192/8/3/2/2, 11192/9/3/2/2, în suprafață de 94 m.p., str. Hans Eder.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de Carte funciară a terenului înscris în C.F. nr. 32121 Brașov, nr. top. 11192/1/3/2/2/, 11192/2/3/2/2, 11192/3/3/2/2, 11192/4/3/2/2, 11192/5/3/2/2, 11192/6/3/2/2, 11192/7/1/1/3/2/2, 11192/7/2/3/2/2/, 11192/8/3/2/2, 11192/9/3/2/2, în suprafață de 94 m.p., str. Hans Eder, conform ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1874 din 27.05.1998, a d-lui Ceaușu Vasile și a d-nei Ceaușu Mariana-Anișoara, de Biroul Notarilor Publici Asociați Marin Ion și Crintea Claudia.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.