Hotărârea nr. 464/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 85/2006 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Donosa Titus-Dan și Donosa Claudia.

 

HOTĂRÂREA Nr. 464

din data de  31  iulie  2019

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 85/2006 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Donosa Titus-Dan și Donosa Claudia;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 62.420/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 25,19 % din terenul înscris în C.F. nr. 152470 Brașov, nr. cad. 107-108/4, nr. top. 10897/7/1/1/1/4-10897/7/1/2/2/4, în suprafață totală de 623 m.p., zona str. Bârsei;

Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1),              lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Donosa Titus-Dan și a d-nei Donosa Claudia, autentificată sub nr. 85 din 25.01.2006, de Biroul Notarului Public Chivu Daniela, referitoare la cota de 25,19 % din terenul înscris în C.F. nr. 152470 Brașov, nr. cad. 107-108/4,                          nr. top. 10897/7/1/1/1/4-10897/7/1/2/2/4, în suprafață totală de 623 m.p., zona str. Bârsei.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea           în evidenţele de Carte funciară a cotei de 25,19 % din terenul înscris în C.F. nr. 152470 Brașov, nr. cad. 107-108/4, nr. top. 10897/7/1/1/1/4-10897/7/1/2/2/4, în suprafață totală de 623 m.p., zona str. Bârsei, conform ofertei de donaţie autentificată sub nr. 85 din 25.01.2006,                              a d-lui Donosa Titus-Dan și a d-nei Donosa Claudia, de Biroul Notarului Public Chivu Daniela.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.