Hotărârea nr. 463/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 618/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Vârtic Ionuț.

 

HOTĂRÂREA Nr. 463

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 618/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Vârtic Ionuț;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 62.405/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 2/20 din terenul înscris în C.F. nr. 105391 Brașov,                nr. top. 9909/2/2/2/2/11 - 9912/3/2/2/2/11, în suprafață totală de 1.722 m.p., str. Baciului;

Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1),           lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Vârtic Ionuț, autentificată sub nr. 618 din 21.05.2019, de Biroul Individual Notarial Ianoși Carmen-Minodora, referitoare la cota de 2/20 din terenul înscris în C.F. nr. 105391 Brașov, nr. top. 9909/2/2/2/2/11 - 9912/3/2/2/2/11, în suprafață totală de 1.722 m.p., str. Baciului.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de Carte  funciară a cotei de 2/20 din terenul înscris în C.F. nr. 105391 Brașov,         nr. top. 9909/2/2/2/2/11 - 9912/3/2/2/2/11, în suprafață totală de 1.722 m.p., str. Baciului, conform ofertei de donaţie autentificată sub nr. 618 din 21.05.2019, a d-lui Manole Sorin-Bogdan, de Biroul Individual Notarial Ianoși Carmen-Minodora.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.